شام غریبان

  آقا امام جعفر صادق علیه الصلاه و السلام فرمایش می فرمودند شاگردانشان هم نشسته بودند ،امامِ صادق[خوب دقت کن]می گویم امامِ صادق دارند صحبت می کنند،توی آن جمعیت خوب شاگردان هم شناخته شده بودند که اینها چه کسانی هستند،یکنفر غریبه توی اینها بود که لباس کشاورز و دهقانی می پوشید آنجا آمده بود مهمانِ […]