استقامت در طریقت

  یکی از اصولِ وصول که تمام صاحبان معنا بیان فرمودند و شرط تحقق وصول قرار داده اند،استقامتِ در طریقت است. استقامتِ در طریقت از مواهب است معنای موهبت آن است که به اکتساب نشاید،و چون زیبایی که موهبت است و خُلقِ خوش که موهبت است و صدای زیبا که موهبت است،استقامت هم که زاییده […]